Table of Contents

Morsen van informatie of gerubriceerde informatie is het zonder toestemming openbaar maken of vrijgeven van gevoelige of gerubriceerde informatie. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de nationale veiligheid, de privacy en de reputatie van de organisatie. Het voorkomen van informatieverspilling vereist krachtige beveiligingsmaatregelen en naleving van strikte protocollen. In dit artikel bespreken we verschillende strategieën en praktijken die kunnen helpen om het morsen van informatie of geclassificeerde informatie te voorkomen.

Inzicht in de risico’s van het lekken van informatie

Alvorens in te gaan op preventietechnieken, is het essentieel om de risico’s van het morsen van informatie te begrijpen. Enkele veel voorkomende risico’s zijn:

 1. Menselijke fouten: Fouten van individuen, zoals het versturen van een e-mail naar de verkeerde ontvanger of het verkeerd omgaan met geclassificeerde documenten, kunnen leiden tot informatieverspilling.
 2. Insider threats: Werknemers of personen met geautoriseerde toegang tot gevoelige informatie kunnen opzettelijk of onopzettelijk gerubriceerde gegevens lekken.
 3. Kwetsbaarheden in de cyberbeveiliging: Zwakke cyberbeveiligingsmaatregelen kunnen gevoelige informatie blootstellen aan externe bedreigingen, zoals hacken of inbreuken op gegevens.
 4. Onvoldoende opleiding en bewustzijn: Onvoldoende opleiding over beveiligingsprotocollen en gebrek aan bewustzijn over het belang van informatiebescherming kunnen bijdragen aan morsingsincidenten.

Beste praktijken om informatieverspilling te voorkomen

Om gevoelige of geclassificeerde informatie te beschermen, moeten organisaties een alomvattende aanpak implementeren die gericht is op preventie. Hier volgen enkele best practices om te overwegen:

1. 1. Implementeer toegangscontroles en verificatie

Controle op de toegang tot informatie is van cruciaal belang om ongeoorloofde verspreiding te voorkomen. Implementeer de volgende maatregelen:

 • Rolgebaseerde toegangscontrole: Wijs toegangsrechten toe op basis van functierollen en verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gevoelige informatie.
 • Multi-factor authentication Meerdere authenticatiefactoren vereisen, zoals wachtwoorden en biometrie, om de veiligheid van toegangsgegevens te verbeteren.
 • Regelmatige toegangscontroles**: Periodieke controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat de toegangsrechten up-to-date zijn en onmiddellijk de toegang intrekken voor personen die deze niet langer nodig hebben.

2. 2. Gevoelige informatie coderen

Encryptie biedt een extra beveiligingslaag om gevoelige gegevens tegen ongeoorloofde toegang te beschermen. Overweeg de volgende praktijken:

 • End-to-end encryption Versleutelingsmechanismen toepassen die informatie gedurende de gehele levenscyclus beschermen, van opslag tot verzending.
 • Gegevensclassificatie: Informatie classificeren op basis van het gevoeligheidsniveau en dienovereenkomstig passende versleutelingsmaatregelen toepassen.
 • Sleutelbeheer**: Een krachtig sleutelbeheer invoeren om ervoor te zorgen dat encryptiesleutels goed worden opgeslagen, beschermd en regelmatig worden geroteerd.

3. 3. Opleiding en vorming van werknemers

Investeren in opleiding en bewustmaking van werknemers is cruciaal om te voorkomen dat informatie wordt gemorst. Dit is wat u kunt doen:

 • Security awareness programs Regelmatig opleidingssessies organiseren om werknemers te informeren over beste praktijken inzake informatiebeveiliging, met inbegrip van de risico’s van informatieverspilling.
 • Phishing awareness training Train werknemers om phishing-pogingen, die vaak worden gebruikt als middel om ongeoorloofde toegang tot gevoelige informatie te verkrijgen, te herkennen en te melden.
 • Meldingsprocedures: Stel duidelijke procedures op voor het melden van potentiële beveiligingsincidenten of verdachte activiteiten aan de juiste autoriteiten.

4. 4. DLP-oplossingen (Data Loss Prevention) implementeren.

DLP-oplossingen (Data Loss Prevention) helpen de bewegingen van gevoelige informatie binnen een organisatie te bewaken en te controleren. Overweeg de volgende stappen:

 • Contentinspectie: Implementeer mechanismen voor het scannen en inspecteren van uitgaande communicatie, zoals e-mails en bestandsoverdrachten, om ongeoorloofde openbaarmaking te voorkomen.
 • Bescherming van eindpunten**: Zet beveiligingsoplossingen voor endpoints in die ongeoorloofde overdracht of opslag van gevoelige informatie op endpoints detecteren en voorkomen.
 • Handhaving van het beleid**: Beleid definiëren en afdwingen dat de overdracht of opslag van gevoelige informatie beperkt op basis van vooraf gedefinieerde regels en criteria.

5. Regelmatige beveiligingsbeoordelingen uitvoeren

Regelmatige beveiligingsbeoordelingen helpen kwetsbaarheden en hiaten in bestaande beveiligingsmaatregelen te identificeren. Overweeg de volgende praktijken:

 • Penetratietests: Voer periodieke penetratietests uit om de veerkracht van informatiebeveiligingscontroles te beoordelen en potentiële zwakke plekken te identificeren.
 • Beveiligingsaudits: Voer regelmatig audits uit om de naleving van het beveiligingsbeleid te waarborgen, afwijkingen vast te stellen en corrigerende maatregelen uit te voeren.
 • Incident response planning: Ontwikkelen van een uitgebreid incident response plan om de impact van eventuele incidenten met informatieverspilling effectief af te handelen en te beperken.

Relevante overheidsvoorschriften en -normen

Overheidsvoorschriften en -normen spelen een essentiële rol bij het voorkomen van informatieverspreiding. Maak uzelf vertrouwd met de volgende voorschriften en normen die relevant zijn voor informatiebeveiliging:

 • National Institute of Standards and Technology (NIST): NIST biedt richtlijnen en normen voor informatiebeveiliging, zoals de NIST Special Publication 800-53. Explore NIST publications

Concluderend kan worden gesteld dat het voorkomen van verspreiding van informatie of geclassificeerde informatie een combinatie vereist van technologische maatregelen, opleiding van werknemers en naleving van overheidsvoorschriften. Door beste praktijken toe te passen, kunnen organisaties het risico van ongeoorloofde bekendmaking of vrijgave van gevoelige informatie aanzienlijk verminderen, waardoor de nationale veiligheid, de privacy en de reputatie van de organisatie worden beschermd.

Referenties

 1. NIST Special Publication 800-53
 2. SimeonOnSecurity - What Are the Different Kinds of Factors in MFA?
 3. SimeonOnSecurity - How to Build and Manage an Effective Cybersecurity Awareness Training Program
 4. SimeonOnSecurity - Understanding Tactics Used by Phishing Scammers
 5. SimeonOnSecurity - A Beginner’s Guide to Encryption for Data Protection