Table of Contents

Introductie

Geclassificeerde informatie is een term die vaak gebruikt wordt in de context van overheidsinstanties en -organisaties. Het verwijst naar informatie die niet geclassificeerd is of onder een specifiek niveau van veiligheidsmachtiging valt. In dit artikel verkennen we de aard van niet-gerubriceerde informatie, de kenmerken en de implicaties ervan. We gaan ook in op het belang van het beschermen van niet-gerubriceerde informatie en de maatregelen die genomen kunnen worden om de bescherming ervan te waarborgen.


Wat is niet-gerubriceerde informatie?

Niet-geclassificeerde informatie verwijst naar gegevens of kennis die niet voldoet aan de criteria voor classificatie als vertrouwelijk, geheim of topgeheim. In tegenstelling tot gerubriceerde informatie vereist niet-gerubriceerde informatie geen speciale behandeling of beveiligingsmaatregelen. Deze informatie kan vrij worden geraadpleegd, gebruikt en gedeeld binnen een organisatie of met externe belanghebbenden, met inachtneming van de geldende voorschriften en beleidsregels.

Niet-gerubriceerde informatie kan verschillende vormen aannemen, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Publiekelijk beschikbare gegevens: Informatie die vrij toegankelijk is voor het algemene publiek, zoals gepubliceerde rapporten, nieuwsartikelen of openbaar gedeelde documenten.
  • Gecontroleerde niet-gerubriceerde gegevens (CUI)**: Gevoelige maar niet-gerubriceerde informatie die onderworpen is aan specifieke beveiligingseisen die zijn vastgelegd in overheidsvoorschriften. Een voorbeeld van CUI in de Verenigde Staten is persoonlijk identificeerbare informatie (PII), waaronder persoonlijke gegevens zoals burgerservicenummers, adressen of financiële gegevens.
  • Officiële gegevens van een agentschap**: Documenten, databases of bestanden gegenereerd of onderhouden door overheidsinstanties die niet geclassificeerd zijn maar waardevolle informatie bevatten. Bijvoorbeeld overheidsrapporten, correspondentie of administratieve bestanden kunnen onder deze categorie vallen.

Door de verschillende soorten en vormen van niet-gerubriceerde informatie te begrijpen, kunnen organisaties dergelijke gegevens effectief beheren en beschermen in overeenstemming met de geldende voorschriften.


Kenmerken van niet-gerubriceerde informatie

Het begrijpen van de kenmerken van ongerubriceerde informatie is cruciaal voor het effectief beheren en beschermen ervan. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken:

1. Toegankelijkheid: Niet-gerubriceerde informatie is gemakkelijk toegankelijk voor bevoegde personen binnen een organisatie of voor het publiek, afhankelijk van de aard en eventuele beperkingen.

2. Deelbaarheid: In tegenstelling tot gerubriceerde informatie kan ongerubriceerde informatie gedeeld worden met interne of externe partijen zonder dat hiervoor expliciete toestemming of machtiging nodig is.

3. Beperkte gevoeligheid: Hoewel niet-gerubriceerde informatie gevoelige details kan bevatten, heeft het niet dezelfde mate van gevoeligheid als gerubriceerde informatie. Voorzichtigheid blijft echter geboden om ongeoorloofde openbaarmaking of misbruik te voorkomen.

4. Waarde: Niet-gerubriceerde informatie kan een aanzienlijke waarde hebben voor organisaties, personen of andere belanghebbenden. Het kan gaan om intellectueel eigendom, onderzoeksresultaten, financiële gegevens of operationele details die bijdragen aan het algemene functioneren en succes van een entiteit.

5. Onderworpen aan regelgeving: Hoewel ongerubriceerde informatie niet dezelfde strenge beschermingseisen heeft als gerubriceerde informatie, kunnen bepaalde voorschriften en beleidsregels toch van toepassing zijn op de verwerking, opslag en verspreiding ervan. In de Verenigde Staten wordt de behandeling van gecontroleerde niet-gerubriceerde informatie (CUI) bijvoorbeeld geregeld door de CUI program , established by the National Archives and Records Administration (NARA)

Inzicht in deze kenmerken stelt organisaties in staat om geschikte maatregelen te implementeren om ongerubriceerde gegevens te beschermen en potentiële risico’s in verband met het verwerken en delen ervan te beperken.


Bescherming van niet-gerubriceerde informatie

Hoewel ongerubriceerde informatie niet hetzelfde beschermingsniveau nodig heeft als gerubriceerde informatie, is het toch essentieel om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen om risico’s te beperken en vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te handhaven. Hier volgen enkele maatregelen die genomen kunnen worden:

1. Toegangscontroles: Implementeer toegangscontroles om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot niet-gerubriceerde informatie en deze kunnen wijzigen. Dit kan worden bereikt door middel van gebruikersauthenticatie, rolgebaseerde toegangscontroles en regelmatige toegangscontroles.

2. Encryptie: Pas encryptie toe op gevoelige niet-gerubriceerde informatie, vooral wanneer deze wordt opgeslagen of verzonden via netwerken. Encryptie voegt een extra beschermingslaag toe en helpt onbevoegde toegang of interceptie te voorkomen.

3. Training van werknemers: Voer regelmatig trainingen en bewustwordingsprogramma’s uit om werknemers te informeren over het belang van het beschermen van niet-gerubriceerde informatie. Dit omvat de beste praktijken voor het veilig behandelen, opslaan en delen van informatie.

4. Respons bij incidenten: Ontwikkel en onderhoud een incident response plan om inbreuken of incidenten met niet-gerubriceerde informatie direct aan te pakken. Dit plan moet de stappen beschrijven die genomen moeten worden in geval van onbevoegde toegang, verlies of openbaring van gevoelige informatie.

5. Fysieke beveiliging: Zorg ervoor dat er fysieke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om fysieke documenten, opslagapparaten of apparatuur met niet-gerubriceerde gegevens te beschermen. Dit kan onder meer bestaan uit gesloten kasten, veilige serverruimtes of bewakingssystemen.

Het implementeren van deze veiligheidsmaatregelen helpt de risico’s van niet-gerubriceerde informatie te beperken en zorgt ervoor dat gevoelige gegevens beschermd blijven tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking.


Conclusie

Niet-geclassificeerde informatie speelt een vitale rol in organisaties en overheidsinstellingen. Het omvat een breed scala aan gegevens en kennis die, hoewel ze niet geclassificeerd zijn, toch waardevol zijn en bescherming vereisen. Door de kenmerken van niet-gerubriceerde informatie te begrijpen en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen organisaties de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van deze waardevolle informatie garanderen. Naleving van relevante overheidsvoorschriften, zoals de CUI program in de Verenigde Staten, de bescherming van niet-gerubriceerde informatie verder verbetert en bijdraagt aan de algehele informatiebeveiliging.

Het beschermen van niet-gerubriceerde informatie is essentieel voor het behouden van het vertrouwen van belanghebbenden, het voorkomen van ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, en het behouden van de reputatie en operationele continuïteit van organisaties. Door de aanbevolen maatregelen te implementeren, kunnen organisaties een veilige omgeving voor niet-gerubriceerde gegevens creëren en de bijbehorende risico’s beperken.


Referenties

  1. National Archives and Records Administration (NARA). Controlled Unclassified Information (CUI)-programma. Opgehaald van https://www.archives.gov/cui