Welkom bij SimeonOnSecurity!

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van SimeonOnSecurity, te vinden op https://simeononsecurity.com .

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van SimeonOnSecurity als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en verwijzen derhalve naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door SimeonOnSecurity te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van SimeonOnSecurity.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertising partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten SimeonOnSecurity en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op SimeonOnSecurity. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van SimeonOnSecurity voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de beperkingen die in deze voorwaarden worden gesteld.

U mag niet: Materiaal van SimeonOnSecurity herpubliceren Materiaal van SimeonOnSecurity verkopen, verhuren of in sublicentie geven Materiaal van SimeonOnSecurity reproduceren, dupliceren of kopiëren Herverdelen van inhoud van SimeonOnSecurity

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. SimeonOnSecurity filtert, redigeert, publiceert of herziet geen Reacties voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van SimeonOnSecurity, zijn agenten en/of filialen. De commentaren weerspiegelen de meningen en de opinies van de persoon die hun meningen en opinies post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is SimeonOnSecurity niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

SimeonOnSecurity behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend kunnen worden beschouwd of een schending van deze Voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat: Je het recht hebt om de Comments op onze website te plaatsen en alle benodigde licenties en toestemmingen hebt om dit te doen; De Comments geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief zonder beperking auteursrecht, patent of handelsmerk van een derde partij; De Comments geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk is op de privacy De Comments niet gebruikt zullen worden om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent SimeonOnSecurity hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toe te staan om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen: Overheidsinstanties; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Distributeurs van onlinegidsen mogen een hyperlink naar onze Website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de Websites van andere bedrijven op de lijst; en Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven, behalve wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren: algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven; dot.com community sites; verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen; distributeurs van online gidsen; internetportalen; accountants-, advocaten- en advieskantoren; en onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstig daglicht stelt of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van SimeonOnSecurity compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar SimeonOnSecurity. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst met URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen: Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van SimeonOnSecurity’s logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming, mag u geen frames creëren rond onze Webpagina’s die op geen enkele manier de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op websites verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de schending of andere schending van deze rechten bepleiten.

Uw privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

Als u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal: onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten; onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in dit artikel en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.