Table of Contents

FISMA 101: Een overzicht van de Federal Information Security Modernization Act

Inleiding

De Federal Information Security Modernization Act (FISMA) is een Amerikaanse wet uit 2002 die federale instanties verplicht informatiebeveiligingsprogramma’s op te zetten en te onderhouden om hun informatie en informatiesystemen te beschermen. Deze wet werd aangenomen als antwoord op de groeiende behoefte aan betere informatiebeveiliging bij de federale overheid, en is sindsdien verscheidene malen bijgewerkt om gelijke tred te houden met het veranderende dreigingslandschap.

Wat is FISMA?

FISMA is een reeks normen en richtlijnen voor informatiebeveiliging die gelden voor federale agentschappen en hun contractanten. Het doel van FISMA is ervoor te zorgen dat gevoelige informatie wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verstoring, wijziging of vernietiging. FISMA vereist dat federale agentschappen een op risico gebaseerde aanpak van informatiebeveiliging toepassen, die inhoudt dat potentiële beveiligingsrisico’s worden geïdentificeerd en beoordeeld, dat beveiligingscontroles worden uitgevoerd om die risico’s te beperken en dat de doeltreffendheid van die controles voortdurend wordt gecontroleerd.

Belangrijkste onderdelen van FISMA

Er zijn verschillende belangrijke onderdelen van FISMA, waaronder:

 • Risicobeheer**: Federale instanties moeten regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren om potentiële beveiligingsrisico’s te identificeren en beveiligingscontroles uitvoeren om die risico’s te beperken.

 • Beoordeling van veiligheidscontroles**: Federale instanties moeten de doeltreffendheid van hun beveiligingscontroles beoordelen om ervoor te zorgen dat zij werken zoals bedoeld en om gebieden te identificeren die moeten worden verbeterd.

 • Voortdurende monitoring**: Federale instanties moeten hun informatiesystemen voortdurend controleren om ervoor te zorgen dat deze veilig zijn en om te reageren op eventuele beveiligingsincidenten.

 • Reactie op incidenten**: Federale instanties moeten een plan hebben om te reageren op beveiligingsincidenten en moeten in staat zijn beveiligingsincidenten snel te identificeren, in te dammen en op te lossen.

 • Goedkeuring en accreditatie: Federale instanties moeten toestemming krijgen van de bevoegde autoriteit om hun informatiesystemen te gebruiken en moeten deze systemen regelmatig beoordelen en opnieuw accrediteren om te garanderen dat ze veilig zijn.

Risicobeheer

FISMA vereist dat federale instanties regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren om potentiële beveiligingsrisico’s vast te stellen en beveiligingscontroles uit te voeren om die risico’s te beperken. Het risicobeheerproces omvat de volgende stappen:

 1. Identificatie van bedrijfsmiddelen: Federale instanties moeten eerst vaststellen welke middelen zij moeten beschermen, waaronder gevoelige informatie en informatiesystemen.

 2. Beoordeling van bedreigingen en kwetsbaarheden: Federale instanties moeten vervolgens de bedreigingen en kwetsbaarheden beoordelen die hun middelen kunnen treffen en de waarschijnlijkheid en de impact van die bedreigingen bepalen.

 3. Risicobepaling: Op basis van de resultaten van de dreigings- en kwetsbaarheidsbeoordeling moeten de federale instanties het risiconiveau voor hun middelen bepalen en voorrang geven aan de risico’s die het eerst moeten worden aangepakt.

 4. Liquidatieplanning: Federale instanties moeten vervolgens een plan ontwikkelen om de geïdentificeerde risico’s te beperken, met inbegrip van de implementatie van beveiligingscontroles zoals toegangscontroles, encryptie en firewalls.

 5. Implementatie: Federale instanties moeten vervolgens de beveiligingscontroles uitvoeren die zij noodzakelijk achten om de risico’s voor hun middelen te beperken.

 6. Toezicht en evaluatie: Federale instanties moeten voortdurend toezicht houden op hun informatiesystemen om ervoor te zorgen dat de beveiligingsmaatregelen werken zoals bedoeld en om gebieden te identificeren die verbetering behoeven.

Beoordeling van beveiligingscontroles

Federale instanties moeten de effectiviteit van hun beveiligingscontroles beoordelen om ervoor te zorgen dat deze werken zoals bedoeld en om gebieden te identificeren die verbetering behoeven. Dit omvat de volgende stappen:

 1. Testen: Federale instanties moeten hun beveiligingscontroles testen om ervoor te zorgen dat ze correct werken en om eventuele kwetsbaarheden te identificeren die moeten worden aangepakt.

 2. Evaluatie: Federale instanties moeten de resultaten van de tests evalueren om de doeltreffendheid van de beveiligingscontroles te bepalen en eventuele gebieden te identificeren die moeten worden verbeterd.

 3. Herstel: Op basis van de resultaten van de evaluatie moeten de federale instanties een plan opstellen om eventuele kwetsbaarheden of gebieden die voor verbetering vatbaar zijn aan te pakken en de nodige herstelmaatregelen uitvoeren.

 4. Voortdurende verbetering: Federale instanties moeten de doeltreffendheid van hun beveiligingscontroles voortdurend controleren en beoordelen en waar nodig verbeteringen aanbrengen om ervoor te zorgen dat zij hun middelen afdoende beschermen.

Voortdurend toezicht

Federale instanties moeten hun informatiesystemen voortdurend bewaken om ervoor te zorgen dat deze veilig zijn en om te reageren op eventuele beveiligingsincidenten. Dit omvat de volgende stappen:

 1. Realtime monitoring: Federale instanties moeten real-time monitoringinstrumenten gebruiken om beveiligingsincidenten te detecteren en erop te reageren wanneer deze zich voordoen.

 2. Logboekanalyse: Federale instanties moeten regelmatig logboeken van hun informatiesystemen bekijken om ongebruikelijke of verdachte activiteiten op te sporen en op beveiligingsincidenten te reageren.

 3. Vulnerability scanning: Federale instanties moeten regelmatig scans van de kwetsbaarheid van hun informatiesystemen uitvoeren om na te gaan welke kwetsbaarheden moeten worden aangepakt.

 4. Reactie op incidenten: Federale instanties moeten beschikken over een plan om te reageren op beveiligingsincidenten en moeten in staat zijn beveiligingsincidenten snel te identificeren, in te dammen en op te lossen.

Autorisatie en accreditatie

Federale instanties moeten toestemming krijgen van de bevoegde autoriteit om hun informatiesystemen te gebruiken en moeten deze systemen regelmatig beoordelen en opnieuw accrediteren om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn. Dit omvat de volgende stappen:

 1. Systeemautorisatie: Federale instanties moeten van de bevoegde autoriteit toestemming krijgen om hun informatiesystemen te gebruiken.

 2. Beveiligingsbeoordeling: Federale instanties moeten een veiligheidsbeoordeling van hun informatiesystemen uitvoeren om eventuele veiligheidsrisico’s en kwetsbaarheden te identificeren.

 3. Plan voor beperking: Op basis van de resultaten van de beveiligingsbeoordeling moeten de federale instanties een plan opstellen om eventuele beveiligingsrisico’s en zwakke plekken te beperken en de nodige beveiligingscontroles uit te voeren.

 4. Accreditatie: Federale instanties moeten vervolgens accreditatie verkrijgen van de bevoegde autoriteit om ervoor te zorgen dat hun informatiesystemen aan de nodige veiligheidsnormen voldoen en mogen worden gebruikt.

 5. Hernieuwde accreditatie: Federale instanties moeten hun informatiesystemen regelmatig evalueren en opnieuw accrediteren om ervoor te zorgen dat zij aan de vereiste veiligheidsnormen blijven voldoen en om eventuele gebieden die voor verbetering vatbaar zijn te identificeren.

Voordelen van FISMA

Er zijn verschillende voordelen van FISMA, waaronder:

Verbeterde informatiebeveiliging

Een van de belangrijkste voordelen van FISMA is een betere informatiebeveiliging voor federale instanties. Door federale agentschappen te verplichten sterke informatiebeveiligingsprogramma’s op te zetten en te onderhouden, helpt FISMA gevoelige informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Bovendien vereist de FISMA dat de federale agentschappen regelmatig risicobeoordelingen, beoordelingen van beveiligingscontroles en voortdurend toezicht uitvoeren, wat ertoe bijdraagt dat hun informatiesystemen veilig blijven.

Beter risicobeheer

FISMA helpt federale agentschappen ook om beveiligingsrisico’s beter te beheren door hen te verplichten regelmatig risicobeoordelingen uit te voeren en beveiligingscontroles toe te passen om die risico’s te beperken. Dit helpt de federale instanties bij het identificeren en prioriteren van beveiligingsrisico’s en bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over de beste manier om die risico’s te beperken. Bovendien verplicht FISMA de federale instanties ertoe hun informatiesystemen voortdurend te bewaken, wat ertoe bijdraagt dat beveiligingsrisico’s tijdig worden opgespoord en aangepakt.

Meer transparantie

FISMA vereist dat federale agentschappen verslag uitbrengen over hun informatiebeveiligingsprogramma’s, wat de transparantie en verantwoordingsplicht ten goede komt. Hierdoor kunnen belanghebbenden, zoals het Congres, zien hoe federale agentschappen de risico’s voor de informatiebeveiliging beheren en kunnen zij verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele beveiligingsincidenten.

Versterkte samenwerking

FISMA helpt ook de samenwerking en coördinatie tussen federale agentschappen en hun contractanten en andere belanghebbenden te versterken door hen te verplichten dezelfde normen voor informatiebeveiliging te volgen. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen samenwerkt om gevoelige informatie te beschermen en dat informatiebeveiligingsrisico’s effectief worden beheerd op alle niveaus van de federale overheid.

Conclusie

Kortom, FISMA is een essentieel onderdeel van de informatiebeveiliging bij de Amerikaanse federale overheid. Door federale agentschappen te verplichten informatiebeveiligingsprogramma’s op te stellen en te onderhouden, helpt FISMA ervoor te zorgen dat gevoelige informatie wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Door regelmatige risicobeoordelingen, permanent toezicht en reacties op incidenten voor te schrijven, helpt FISMA de federale agentschappen om de beveiligingsrisico’s te beheren en snel te reageren op beveiligingsincidenten. In het algemeen is FISMA een belangrijk instrument om de informatiebeveiliging bij de federale overheid te verbeteren en gevoelige informatie te beschermen.