Table of Contents

Het NICE-raamwerk voor cyberbeveiliging implementeren: Een uitgebreide handleiding

Home

Introductie

In het huidige digitale landschap is cyberbeveiliging een kritieke zorg geworden voor organisaties van alle groottes en industrieën. Het toenemende aantal cyberbedreigingen en -aanvallen onderstreept de noodzaak van robuuste beveiligingsmaatregelen om gevoelige gegevens te beschermen en bescherming te bieden tegen mogelijke inbreuken. Het National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) heeft een uitgebreid raamwerk ontwikkeld om deze uitdaging aan te gaan en een gestructureerde aanpak voor de implementatie van cyberbeveiliging te bieden. In dit artikel verkennen we het NICE Cybersecurity Framework en bespreken we de belangrijkste onderdelen en voordelen ervan. We zullen ook praktische inzichten geven in hoe organisaties het raamwerk effectief kunnen implementeren om hun cyberbeveiligingshouding te verbeteren.

Het NICE Cybersecurity Framework begrijpen

Het NICE Cybersecurity Framework is een strategisch hulpmiddel dat een gemeenschappelijke taal biedt voor organisaties om de vereisten, vaardigheden en taken van hun cyberbeveiligingspersoneel te definiëren, beheren en communiceren. Het is gericht op het verbeteren van de algehele veerkracht van organisaties op het gebied van cyberbeveiliging door het vaststellen van een gestandaardiseerd raamwerk dat cyberbeveiligingsinspanningen in verschillende sectoren op elkaar afstemt. Het raamwerk biedt een gemeenschappelijke taxonomie en een gestructureerde aanpak om organisaties te helpen hun behoeften op het gebied van cyberbeveiliging te begrijpen en de ontwikkeling van een bekwaam personeelsbestand voor cyberbeveiliging te begeleiden.

Belangrijkste onderdelen van het NICE-raamwerk voor cyberbeveiliging

Het NICE Cybersecurity Framework bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

1. Categorieën

Het NICE raamwerk definieert zeven categorieën op hoog niveau die de verschillende cybersecurity-gerelateerde rollen en verantwoordelijkheden binnen een organisatie omvatten. Deze categorieën bieden een breed overzicht van de verschillende aspecten van cyberbeveiliging waar organisaties rekening mee moeten houden. Hier zijn de zeven categorieën:

 • Bestuur, risicobeheer en toezicht op cyberbeveiliging**: Deze categorie richt zich op het opzetten van governancestructuren, het beheren van risico’s en het bieden van toezicht om te zorgen voor effectieve cyberbeveiligingspraktijken in de hele organisatie.
 • Veiligheidsvoorziening: Deze categorie behandelt de processen voor het veilig beschikbaar stellen van technologiesystemen en -middelen, waaronder veilig ontwerp, aankoop, ontwikkeling en inzet.
 • Activa beveiligen en beheren**: Deze categorie richt zich op de bescherming en het beheer van fysieke en digitale middelen, waaronder informatie, systemen en apparaten.
 • Beschermen en verdedigen: Deze categorie omvat activiteiten gericht op het beschermen van systemen, netwerken en gegevens tegen cyberbedreigingen, waaronder het implementeren van beveiligingscontroles, het beheren van kwetsbaarheden en het reageren op incidenten.
 • Analyseren: Deze categorie richt zich op het analyseren van cyberbeveiligingsgegevens en -informatie om bedreigingen, kwetsbaarheden en risico’s te identificeren en te begrijpen.
 • Verzamelen en beheren**: Deze categorie omvat het verzamelen en beheren van cyberbeveiligingsgegevens en de werking van cyberbeveiligingssystemen en -infrastructuur.
 • Onderzoek: Deze categorie omvat activiteiten met betrekking tot het onderzoeken van en reageren op cyberbeveiligingsincidenten, waaronder incidentdetectie, -analyse en -herstel.

2. Gespecialiseerde gebieden

Binnen elke categorie splitst het NICE-raamwerk de rollen en verantwoordelijkheden verder op in specialistische gebieden. Deze specialistische gebieden bieden een meer gedetailleerd begrip van de specifieke taken en vaardigheden die nodig zijn om de cyberbeveiligingsdoelstellingen binnen elke categorie te vervullen. Enkele voorbeelden van specialistische gebieden zijn:

 • Kwetsbaarheidsbeoordeling en -beheer**: Dit specialisme richt zich op het identificeren van kwetsbaarheden in systemen en netwerken en het effectief beheren daarvan door middel van kwetsbaarheidsbeoordelingen, patchbeheer en het verhelpen van kwetsbaarheden.
 • Incident Response: Dit specialisme houdt zich bezig met de processen en procedures voor het reageren op en het beperken van cyberbeveiligingsincidenten, inclusief incidentdetectie, insluiting, uitroeiing en herstel.
 • Netwerkbeveiliging**: Dit specialisme houdt zich bezig met het waarborgen van de veiligheid van computernetwerken door middel van activiteiten zoals netwerkbewaking, toegangscontrole, inbraakdetectie en netwerksegmentatie.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, en er zijn talloze andere specialistische gebieden binnen het NICE-raamwerk die verschillende aspecten van cyberbeveiliging omvatten.

3. Werkrollen

Het NICE-raamwerk definieert specifieke werkrollen die de belangrijkste verantwoordelijkheden en taken weergeven die bij cyberbeveiligingsfuncties horen. Deze werkrollen helpen organisaties bij het identificeren van de vaardigheden en competenties die nodig zijn voor verschillende cyberbeveiligingsfuncties. Hier volgen enkele voorbeelden van werkrollen die in het NICE-framework zijn gedefinieerd:

 • Security Engineer: Een security engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van beveiligingscontroles en -maatregelen om systemen en netwerken te beschermen tegen cyberbedreigingen.
 • Cyberdreigingsanalist**: Een cyberbedreigingsanalist onderzoekt cyberbedreigingen en kwetsbaarheden om inzichten en inlichtingen te verschaffen ter ondersteuning van proactieve verdedigingsmaatregelen.
 • SOC-analist**: Een SOC-analist controleert en analyseert beveiligingsgebeurtenissen en -incidenten om potentiële beveiligingsinbreuken te identificeren en erop te reageren.
 • Beveiligingsarchitect: Een beveiligingsarchitect ontwerpt en ontwikkelt beveiligingsarchitecturen en -raamwerken om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van systemen en gegevens te garanderen.

Deze werkrollen bieden een gemeenschappelijke taal voor personeelsontwikkeling, werving en training op het gebied van cyberbeveiliging, zodat organisaties duidelijke functiebeschrijvingen en carrièrepaden kunnen opstellen voor hun cyberbeveiligingsprofessionals.

Voor meer informatie over het NICE Cybersecurity Framework en de onderdelen ervan, kunt u terecht op de website NICE Framework website

Voordelen van de implementatie van het NICE Cybersecurity Framework

Het implementeren van het NICE Cybersecurity Framework kan organisaties een aantal belangrijke voordelen opleveren:

 1. Standaardisatie: Het NICE-framework biedt een gestandaardiseerde aanpak voor de implementatie van cyberbeveiliging, waardoor organisaties een gemeenschappelijke taal en begrip van cyberbeveiligingspraktijken kunnen vaststellen voor verschillende afdelingen en sectoren. Deze standaardisatie bevordert consistentie en samenhang in cyberbeveiligingsinspanningen en zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie dezelfde set best practices volgt. Alle teams die betrokken zijn bij de bescherming en verdediging van systemen en netwerken zullen bijvoorbeeld een gedeeld begrip hebben van de noodzakelijke beveiligingscontroles en -maatregelen.

 2. Verbeterde personeelsontwikkeling: Door specifieke werkrollen en vaardigheden te definiëren, ondersteunt het NICE-raamwerk de ontwikkeling van goed opgeleide en competente cyberbeveiligingsmedewerkers. Organisaties kunnen lacunes in vaardigheden identificeren en hun trainings- en ontwikkelingsinitiatieven afstemmen op de aanbevolen competenties van het raamwerk. Een bedrijf kan bijvoorbeeld vaststellen dat het professionals nodig heeft die bekwaam zijn in cloudbeveiliging. Ze kunnen dan trainingsprogramma’s of certificeringen aanbieden aan hun werknemers om de nodige vaardigheden en kennis op het gebied van cloudbeveiliging te verwerven, waardoor hun algemene expertise in dit domein wordt verbeterd.

 3. 3. Verbeterde risicobeheersing: Het NICE-raamwerk helpt organisaties om cyberbeveiligingsrisico’s effectief te identificeren en te beperken. Door werkrollen en verantwoordelijkheden in kaart te brengen voor specifieke cyberbeveiligingsdoelstellingen, kunnen organisaties middelen op de juiste manier toewijzen en maatregelen implementeren om potentiële kwetsbaarheden te minimaliseren. Als een bedrijf bijvoorbeeld een specialisme op het gebied van kwetsbaarheidsbeoordeling en -beheer aanwijst als cruciaal voor hun risicobeheerstrategie, kunnen ze middelen toewijzen om regelmatig kwetsbaarheidsbeoordelingen uit te voeren, prioriteiten te stellen voor herstelwerkzaamheden en ervoor te zorgen dat kwetsbaarheden effectief worden beheerd en gepatcht.

 4. Afstemming op regelgeving: Het NICE framework is afgestemd op verschillende overheidsvoorschriften en richtlijnen met betrekking tot cyberbeveiliging, zoals het NIST Cybersecurity Framework en de Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC). Deze afstemming zorgt ervoor dat organisaties die het NICE framework implementeren ook voldoen aan de compliance-eisen die door deze regelgevingen worden gesteld. Bijvoorbeeld, organisaties in de defensie-industrie die moeten voldoen aan CMMC kunnen het NICE framework gebruiken om hun cyberbeveiligingspraktijken te begeleiden en aan te tonen dat ze zich houden aan de vereiste cyberbeveiligingscontroles.

Deze voordelen benadrukken de waarde van het implementeren van het NICE Cybersecurity Framework als een strategische aanpak om de cyberbeveiligingshouding van een organisatie te verbeteren, de capaciteiten van het personeel te verbeteren, risico’s te beheren en te voldoen aan relevante regelgeving en richtlijnen.

Voor meer informatie over het NICE Cybersecurity Framework en de voordelen ervan kunt u de volgende bronnen raadplegen:

______## Het NICE Cybersecurity Framework implementeren

Nu we het belang en de voordelen van het NICE Cybersecurity Framework begrijpen, laten we ons eens verdiepen in praktische stappen om het effectief te implementeren binnen een organisatie:

1. Beoordeel de huidige staat van cyberbeveiliging

Om het NICE Cybersecurity Framework effectief te implementeren, is het cruciaal om een uitgebreide beoordeling van de huidige cyberbeveiligingsstatus van uw organisatie uit te voeren. Deze beoordeling biedt waardevolle inzichten in het bestaande beleid, de bestaande processen en de bestaande controles binnen uw organisatie en helpt bij het bepalen van hun afstemming op het NICE-framework. Hier volgen enkele stappen die u kunt volgen tijdens de beoordeling:

 1. Beleid beoordelen: Evalueer het beleid en de procedures van uw organisatie op het gebied van cyberbeveiliging. Bestudeer het beleid met betrekking tot gegevensbeveiliging, toegangscontrole, reactie op incidenten en andere relevante gebieden. Bepaal of dit beleid overeenkomt met de aanbevolen praktijken die in het NICE-raamwerk worden beschreven. Als het NICE-raamwerk bijvoorbeeld voorstelt om multi-factor authenticatie te implementeren, controleer dan of het toegangscontrolebeleid van uw organisatie deze aanbeveling weerspiegelt.

 2. Evalueer processen: Beoordeel de cyberbeveiligingsprocessen en workflows van uw organisatie. Analyseer hoe taken als kwetsbaarhedenbeheer, patchbeheer en netwerkbewaking momenteel worden uitgevoerd. Vergelijk deze processen met de richtlijnen van het NICE-framework. Identificeer eventuele hiaten of inefficiënties in uw bestaande processen die kunnen worden aangepakt om op één lijn te komen met de best practices van het framework.

 3. Beveiligingscontroles: Onderzoek de beveiligingsmaatregelen die binnen uw organisatie worden genomen. Deze controles omvatten technische oplossingen, zoals firewalls, antivirussoftware en inbraakdetectiesystemen, maar ook administratieve controles zoals training in beveiligingsbewustzijn en toegangsbeheer voor gebruikers. Evalueer of deze controles de cyberbeveiligingsrisico’s die door het NICE-raamwerk zijn geïdentificeerd, adequaat aanpakken. Identificeer eventuele hiaten in de controle of gebieden waar verbeteringen nodig zijn.

 4. Identificeer hiaten en gebieden voor verbetering: Identificeer op basis van de beoordeling van uw beleid, processen en controles eventuele hiaten of gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Deze hiaten kunnen bestaan uit ontbrekende of verouderde beleidsregels, ineffectieve processen of ontoereikende beveiligingscontroles. U kunt er bijvoorbeeld achter komen dat uw procedures voor het reageren op incidenten niet overeenkomen met de aanbevolen procedures voor het afhandelen van incidenten van het NICE-raamwerk. Documenteer deze hiaten en geef ze prioriteit voor verdere actie.

Door een grondige beoordeling van de staat van uw organisatie op het gebied van cyberbeveiliging uit te voeren, kunt u specifieke gebieden identificeren waar verbeteringen nodig zijn om aan te sluiten bij het NICE-framework. Deze beoordeling dient als een cruciale basis voor de volgende stappen van het effectief implementeren van het raamwerk.

Voor aanvullende richtlijnen en voorbeelden voor het uitvoeren van een cyberbeveiligingsbeoordeling kunt u bronnen raadplegen zoals de NIST Special Publication 800-53 and ISO/IEC 27001:2013

2. Rollen en verantwoordelijkheden definiëren

Om het NICE Cybersecurity Framework effectief te implementeren, is het essentieel om duidelijke rollen en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie te definiëren. Deze stap omvat het afstemmen van de categorieën en specialiteitsgebieden van het NICE framework op de specifieke werkrollen die relevant zijn voor uw organisatie. Hier ziet u hoe u rollen en verantwoordelijkheden kunt definiëren:

 1. Identificeer relevante categorieën en specialistische gebieden: Bekijk de zeven categorieën op hoog niveau die zijn gedefinieerd in het NICE-raamwerk, zoals cyberbeveiligingsbeheer, risicomanagement en toezicht; veilige voorziening; bescherming en verdediging, enz. Identificeer binnen elke categorie de specialistische gebieden die van toepassing zijn op uw organisatie. Als uw organisatie zich bijvoorbeeld bezighoudt met netwerkbeveiliging, is het specialisme “Netwerkbeveiliging” relevant.

 2. Bepaal de werkrollen: Definieer op basis van de geïdentificeerde categorieën en specialismen de werkrollen die aansluiten bij de cyberbeveiligingsdoelstellingen van uw organisatie. Beschrijf voor elke werkrol duidelijk de verantwoordelijkheden, taken en functies die deze met zich meebrengt. U kunt bijvoorbeeld de rol definiëren van een “specialist in kwetsbaarheidsbeheer” die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van kwetsbaarheidsbeoordelingen, het beheren van herstelinspanningen en het op de hoogte blijven van nieuwe bedreigingen.

 3. Outline vaardigheden en competenties: Identificeer voor elke gedefinieerde werkrol de specifieke vaardigheden, kennis en competenties die nodig zijn om de cyberbeveiligingsdoelstellingen binnen het NICE-framework effectief te vervullen. Deze vaardigheden kunnen technische expertise omvatten op het gebied van netwerkbeveiliging, reactie op incidenten of veilige codeerpraktijken. Denk ook aan niet-technische vaardigheden zoals communicatie, probleemoplossing en analytisch denken die bijdragen aan de effectiviteit van de rol.

 4. Link naar training en ontwikkeling: Zodra de rollen en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd, koppelt u ze aan relevante opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Identificeer interne of externe bronnen die mensen kunnen helpen de nodige vaardigheden en kennis voor hun rol te verwerven. Dit kunnen cyberbeveiligingstrainingsprogramma’s, certificeringen, workshops of online cursussen zijn.

Door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden te definiëren, creëert u een gestructureerd kader voor de implementatie van cyberbeveiliging binnen uw organisatie. Elk individu kent zijn specifieke verantwoordelijkheden en de vaardigheden die nodig zijn om zijn rol effectief te vervullen. Deze afstemming op het NICE-raamwerk zorgt ervoor dat uw organisatie een competent en capabel cyberbeveiligingspersoneel heeft.

Voor meer richtlijnen over het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden kunt u de NICE Framework Work Roles Search provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST)

3. Hiaten in vaardigheden identificeren

Om het NICE Cybersecurity Framework effectief te implementeren, is het belangrijk om hiaten in vaardigheden binnen uw organisatie te identificeren. Door een analyse van de vaardighedenkloof uit te voeren, kunt u de vaardigheden en competenties beoordelen die door het NICE-framework worden vereist en deze vergelijken met de vaardigheden die uw cyberbeveiligingspersoneel bezit. Zo kunt u hiaten in vaardigheden identificeren:

 1. Bekijk NICE-raamwerk vaardigheden: Raadpleeg het NICE-raamwerk en de daarin gedefinieerde werkrollen en specialiteitsgebieden. Identificeer de specifieke vaardigheden en competenties die vereist zijn voor elke rol binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld, een werkrol in incident response kan vaardigheden vereisen zoals digitaal forensisch onderzoek, malware analyse en incident afhandeling.

 2. Beoordeel de huidige personeelsvaardigheden: Evalueer de vaardigheden en competenties van uw cyberbeveiligingspersoneel. Dit kan worden gedaan door middel van zelfevaluatie, personeelsenquêtes of prestatie-evaluaties. Identificeer de vaardigheden die individuen momenteel bezitten en vergelijk deze met de vaardigheden die vereist zijn door het NICE-raamwerk. U kunt er bijvoorbeeld achter komen dat sommige medewerkers expertise hebben op het gebied van netwerkbeveiliging, maar vaardigheden missen op het gebied van cloudbeveiliging.

 3. Identificeer hiaten en stel prioriteiten: Analyseer de kloof tussen de gewenste vaardigheden in het NICE raamwerk en de bestaande vaardigheden binnen uw organisatie. Identificeer gebieden waar er een aanzienlijke vaardigheidskloof is of waar specifieke vaardigheden volledig ontbreken. Geef prioriteit aan deze lacunes op basis van hun impact op de cyberbeveiligingsdoelstellingen van uw organisatie en de beschikbaarheid van middelen om ze aan te pakken.

 4. Plan voor ontwikkeling van vaardigheden: Zodra de lacunes in vaardigheden zijn geïdentificeerd en geprioriteerd, ontwikkelt u een plan voor het ontwikkelen van vaardigheden. Bepaal de meest effectieve methoden om de gaten te dichten, zoals trainingsprogramma’s, workshops, mentorschap of externe bronnen. Overweeg zowel interne als externe trainingsmogelijkheden en wijs de middelen dienovereenkomstig toe. Stel doelen en tijdschema’s op voor initiatieven op het gebied van vaardigheidsontwikkeling.

 5. Bewaak de voortgang en pas aan: Controleer regelmatig de voortgang van initiatieven voor het ontwikkelen van vaardigheden en evalueer na verloop van tijd opnieuw de vaardigheidstekorten. Houd de effectiviteit van trainingsprogramma’s bij en evalueer de impact op de cyberbeveiligingscapaciteiten van uw personeel. Pas uw plan voor het ontwikkelen van vaardigheden waar nodig aan om te voldoen aan veranderende vaardigheidseisen en nieuwe cyberbedreigingen.

Door hiaten in vaardigheden te identificeren, kunt u prioriteit geven aan trainings- en ontwikkelingsinitiatieven om de capaciteiten van uw cyberbeveiligingspersoneel te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat uw organisatie over de nodige expertise beschikt om het NICE-raamwerk effectief te implementeren en de veranderende uitdagingen in het cyberbeveiligingslandschap aan te pakken.

4. Trainingsprogramma’s ontwikkelen

Om de geïdentificeerde vaardigheidstekorten aan te pakken en uw cyberbeveiligingspersoneel bij te scholen, is het van cruciaal belang om gerichte trainingsprogramma’s te ontwikkelen. Deze programma’s zullen uw medewerkers de nodige kennis en vaardigheden bieden om hun rollen binnen het NICE Cybersecurity Framework effectief te vervullen. Hier leest u hoe u trainingsprogramma’s kunt ontwikkelen:

 1. Identificeer trainingsbehoeften: Bepaal op basis van de vaardigheidstekorten die in de vorige stap zijn geïdentificeerd de specifieke trainingsbehoeften van uw cyberbeveiligingspersoneel. Houd rekening met zowel technische als niet-technische vaardigheden die vereist zijn voor verschillende werkrollen. Als er bijvoorbeeld een tekort is aan vaardigheden op het gebied van incidentrespons, richt u zich dan op het ontwikkelen van trainingsprogramma’s met betrekking tot incidentafhandeling, digitaal forensisch onderzoek of malwareanalyse.

 2. Gebruik interne bronnen: Onderzoek interne bronnen die gebruikt kunnen worden voor trainingsprogramma’s. Dit kunnen bijvoorbeeld materiedeskundigen binnen uw organisatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan materiedeskundigen binnen uw organisatie die trainingssessies kunnen geven of hun expertise kunnen delen. Interne bronnen kunnen aangepaste training bieden die is afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen van uw organisatie.

 3. Externe aanbieders van trainingen: Zoek naar externe aanbieders van trainingen die gespecialiseerd zijn in cyberbeveiligingstrainingen. Deze aanbieders bieden een breed scala aan cursussen en certificeringen om de vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging te verbeteren. Beoordeel de reputatie, geloofwaardigheid en relevantie van de aanbieders van trainingen om ervoor te zorgen dat de trainingsprogramma’s van hoge kwaliteit zijn.

 4. Branchecertificeringen: Overweeg branche-erkende certificeringen die aansluiten bij het NICE-raamwerk en de vaardigheden die uw personeel nodig heeft. Certificeringen bieden een gestandaardiseerde maatstaf voor competentie en kunnen de geloofwaardigheid van uw cyberbeveiligingsprofessionals vergroten. Voorbeelden van relevante certificeringen zijn Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) en Certified Information Security Manager (CISM).

 5. Gemengde leerbenaderingen: Gebruik verschillende trainingsmethoden om de effectiviteit te maximaliseren. Gemengde leerbenaderingen, die online modules, training door een instructeur, workshops en praktijkoefeningen combineren, kunnen een uitgebreide leerervaring bieden. Hierdoor kunnen werknemers hun kennis en vaardigheden toepassen in praktische scenario’s.

 6. Continu Leren: Erken dat cyberbeveiliging een snel evoluerend vakgebied is en dat continu leren essentieel is. Moedig uw cyberbeveiligingsmedewerkers aan om deel te nemen aan voortdurende professionele ontwikkelingsactiviteiten, conferenties bij te wonen, deel te nemen aan webinars en op de hoogte te blijven van de nieuwste trends in de sector en best practices.

Door gerichte trainingsprogramma’s te ontwikkelen, zorgt u ervoor dat uw cyberbeveiligingsmedewerkers de noodzakelijke kennis en vaardigheden verwerven om het NICE-framework effectief te implementeren. Deze investering in training zal hun capaciteiten vergroten en bijdragen aan een robuustere cyberbeveiligingshouding voor uw organisatie.

Voor meer informatie over het ontwikkelen van cyberbeveiligingstrainingsprogramma’s kunt u bronnen raadplegen zoals de Building an Information Technology Security Awareness and Training Program Guide provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST)

5. Beleid en processen op elkaar afstemmen

Om het NICE Cybersecurity Framework effectief te implementeren, is het cruciaal om het beleid en de processen van uw organisatie af te stemmen op de doelstellingen en richtlijnen van het framework. Dit zorgt ervoor dat uw cyberbeveiligingspraktijken consistent zijn en in lijn met de best practices in de branche. Hier leest u hoe u uw beleid en processen op elkaar kunt afstemmen:

 1. Beleidsevaluatie: Begin met het evalueren van het bestaande cyberbeveiligingsbeleid van uw organisatie, inclusief het beleid met betrekking tot gegevensbescherming, toegangscontrole, reactie op incidenten en andere. Evalueer elk beleid om gebieden te identificeren waar updates of verbeteringen nodig zijn om op één lijn te komen met het NICE-framework. Als uw organisatie bijvoorbeeld geen specifiek beleid heeft voor veilige softwareontwikkeling, moet u mogelijk beleid ontwikkelen of bijwerken om de aanbevelingen van het raamwerk op te nemen.

 2. Toewijzen aan raamwerk: Breng uw bestaande beleid in kaart met de corresponderende categorieën en vakgebieden binnen het NICE raamwerk. Deze mapping oefening helpt bij het identificeren van hiaten of gebieden waar beleid ontwikkeld of aangepast moet worden. Als uw organisatie bijvoorbeeld geen beleid heeft met betrekking tot vulnerability management, kunt u een nieuw beleid ontwikkelen of een bestaand beleid bijwerken om dit gebied aan te pakken.

 3. Verbetering en updates: Breng op basis van het in kaart brengen van de beleidsregels de nodige verbeteringen en updates aan. Zorg ervoor dat uw beleid duidelijk de doelstellingen, vereisten en verantwoordelijkheden uit het NICE raamwerk verwoordt. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw incident response beleid bij te werken met specifieke procedures voor verschillende soorten incidenten op basis van de aanbevelingen van het raamwerk.

 4. Bewustwording en training van werknemers: Communiceer het bijgewerkte beleid aan uw werknemers en bied trainingen of bewustmakingssessies aan om ervoor te zorgen dat ze het beleid begrijpen en naleven. Het is belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van de beleidsregels en begrijpen wat hun rol en verantwoordelijkheden zijn bij het naleven ervan. Overweeg voorbeelden of scenario’s te geven om de praktische toepassing van de beleidsregels binnen het kader te illustreren.

 5. Consistentie en handhaving: Stel mechanismen in om consistentie en handhaving van het afgestemde beleid en de afgestemde processen te garanderen. Controleer en beoordeel regelmatig de naleving van het beleid, voer audits of beoordelingen uit om afwijkingen te identificeren en neem passende corrigerende maatregelen. Dit helpt bij het handhaven van een robuuste cyberbeveiligingshouding en toont betrokkenheid bij de implementatie van het NICE-raamwerk.

Door uw beleid en processen af te stemmen op het NICE-framework zorgt u ervoor dat de cyberbeveiligingspraktijken van uw organisatie in lijn zijn met de industrienormen en best practices. Deze afstemming biedt een duidelijk en consistent raamwerk dat medewerkers kunnen volgen, waardoor de algehele cyberbeveiligingshouding van uw organisatie wordt verbeterd.

Voor meer informatie over het afstemmen van beleid en processen op het NICE-framework kunt u bronnen raadplegen zoals de NICE Cybersecurity Workforce Framework provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST)

6. Monitoring- en rapportagemechanismen implementeren

Om de effectiviteit van uw cyberbeveiligingsimplementatie te waarborgen en de voortgang te volgen, is het van cruciaal belang om monitoring- en rapportagemechanismen in te stellen die zijn afgestemd op het NICE Cybersecurity Framework. Met deze mechanismen kunt u de cyberbeveiligingshouding van uw organisatie beoordelen, belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) meten en gebieden voor verbetering identificeren. Hier leest u hoe u monitoring- en rapportagemechanismen kunt implementeren:

 1. Bepaal metrics en metingen: Identificeer relevante meetgegevens en metingen die aansluiten bij de doelstellingen van het NICE-raamwerk en de cyberbeveiligingsdoelen van uw organisatie. Deze meetgegevens moeten inzicht geven in de effectiviteit van uw cyberbeveiligingspraktijken. U kunt bijvoorbeeld statistieken bijhouden zoals het aantal beveiligingsincidenten, responstijden, het succespercentage van beveiligingscontroles of de effectiviteit van vulnerability managementprocessen.

 2. Verzamel en analyseer gegevens: Richt processen in voor het verzamelen en analyseren van gegevens met betrekking tot de geïdentificeerde statistieken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van tools voor beveiligingsmonitoring, logboekanalyse, scannen op kwetsbaarheden of andere cyberbeveiligingstechnologieën. Door gegevens te verzamelen en te analyseren, krijgt u inzicht in de huidige staat van uw cyberbeveiliging en kunt u trends, patronen of aandachtsgebieden identificeren.

 3. Rapportage over essentiële prestatie-indicatoren: Genereer regelmatig rapporten op basis van de verzamelde gegevens om belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) te meten die zijn gedefinieerd in het NICE-raamwerk. Deze rapporten moeten inzicht geven in de cyberbeveiligingshouding van de organisatie, de voortgang in de implementatie van het raamwerk en gebieden die aandacht nodig hebben. U kunt bijvoorbeeld maandelijkse of kwartaalrapporten genereren die het aantal incidenten, de responstijden of het succespercentage van beveiligingscontroles belichten.

 4. Voortdurende verbetering: Gebruik de monitoring- en rapportagemechanismen om uw cyberbeveiligingspraktijken voortdurend te verbeteren. Analyseer de rapporten om gebieden voor verbetering of herstel te identificeren. Als u bijvoorbeeld een groot aantal incidenten met betrekking tot een specifieke kwetsbaarheid opmerkt, kunt u zich richten op het verbeteren van de kwetsbaarheidsbeheerprocessen om het probleem aan te pakken.

 5. Benchmarking en vergelijking: Vergelijk de cyberbeveiligingscijfers van uw organisatie met de industrienormen en best practices. Zo kunt u uw prestaties vergelijken met die van branchegenoten en vaststellen op welke gebieden u achterblijft of juist uitblinkt. Benchmarking helpt bij het stellen van realistische doelen voor verbetering en stelt u in staat vooruitgang aan belanghebbenden te laten zien.

Door robuuste monitoring- en rapportagemechanismen te implementeren, kunt u de effectiviteit van uw cyberbeveiligingsimplementaties bijhouden, weloverwogen beslissingen nemen en de cyberbeveiligingshouding van uw organisatie voortdurend verbeteren. Het NICE Cybersecurity Framework biedt een solide basis voor het definiëren van relevante metrics en metingen die aansluiten bij best practices in de sector.

Voor meer informatie en bronnen over het NICE Cybersecurity Framework kunt u terecht op de website NICE Framework website


Conclusie

Het NICE Cybersecurity Framework biedt een waardevolle bron voor organisaties die hun cyberbeveiligingspositie willen versterken. Door dit raamwerk aan te nemen, kunnen organisaties een gemeenschappelijke taal vaststellen, hun cyberbeveiligingspraktijken standaardiseren en een geschoold personeelsbestand ontwikkelen. Het implementeren van het NICE-raamwerk vereist een uitgebreide beoordeling van de huidige cyberbeveiligingsstatus, het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, het identificeren van hiaten in vaardigheden, het ontwikkelen van trainingsprogramma’s, het afstemmen van beleid en processen en het implementeren van effectieve controlemechanismen. Het omarmen van het NICE Cybersecurity Framework is een proactieve stap op weg naar het bouwen van een veerkrachtig cyberbeveiligingsecosysteem en het beschermen van kritieke bedrijfsmiddelen tegen cyberbedreigingen.

Referenties

 1. Nationaal initiatief voor onderwijs in cyberbeveiliging (NICE). https://www.nist.gov/nice
 2. NIST-raamwerk voor cyberbeveiliging. https://www.nist.gov/cyberframework
 3. Certificering van het Cybersecurity Maturity Model (CMMC) -. https://www.acq.osd.mil/cmmc/